ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการ และการใช้งานภายในเว็บไซต์ AMBBET.GAME เมื่อท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเข้ามาใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบของเว็บไซต์ ย่อมถือว่า ท่านได้ตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยท่านรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

1. ข้อมูลของเว็บไซต์ของเราได้รับการอนุญาตจาก ASKMEBET อย่างถูกต้อง

จากข้อกำหนดที่มีคำว่า เรา ทางเรา ของเรา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ AMBBET.GAME ซึ่งท่านได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้ว

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต และปรับปรุงกฎทุกกฎเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดใด ๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ AMBBET.GAME โดยท่านต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อบังคับ กฎระเบียบและเงื่อนไข รวมถึงซอฟต์แวร์และทุกขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์เป็นประจำอย่างต่ำเดือนละ 1 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม AMBBET.GAME ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล โปรโมชั่น รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ จากกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นจากทางเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้า
หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ครั้งล่าสุด ท่านสามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์ หรือปิดบัญชีได้ แต่หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม หลังจากมีการประกาศข้อบังคับใหม่ ซึ่งหมายความว่า ท่านรับรู้และยินยอมในผลข้อบังคับนั้น ๆ ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

3. ข้อบังคับทางกฎหมาย

3.1 ในกรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องการเป็นผู้ใช้งาน จะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ซอฟต์แวร์ของเกมตั้งอยู่ เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย ทางเราจึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของท่านได้ทุกเวลา หากตรวจพบว่า ท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางเราสามารถระงับบัญชี หรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้

3.2 ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ทางเราไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ลูกค้าได้ การรับประกันเกี่ยวกับความเห็นชอบด้วยกฎหมาย หรือให้การบริการเว็บไซต์ต่อท่านได้ ท่านใช้บริการจากเว็บไซต์ รวมถึงใช้ดุลยพินิจของตนเอง และความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบเอง รวมทั้งตัดสินใจเองว่า การใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันในเขตอำนาจของศาลตนเองหรือไม่

3.3 ทางเราไม่มีเจตนาในการให้บริการท่าน โดยขัดต่อข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ ท่านแสดงความยืนยัน รับประกัน และยินยอมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยตัวท่านเอง รวมถึงในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต

4. การเปิดบัญชี

4.1 ทุกท่านที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของทางเรา จำเป็นต้องเปิดบัญชี หรือสมัครสมาชิกก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่านและเข้าใช้งานได้ในภายหลัง

4.2 สำหรับชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกจะต้องตรงกับชื่อจริงของท่าน เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอเอกสาร เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ได้ ทางเราอาจจะทำการระงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราวหรือถาวร หรืออาจระงับบัญชีของท่าน หากไม่ทำตามกติกาที่กำหนด

4.3 ท่านยืนยันว่า เมื่อทำการลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ท่านได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านครบถ้วน และเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจมีผลต่อการจำกัด การไม่ดำเนินการกับธุรกรรม หรือการปิดบัญชีของท่าน

4.4 หากท่านมีคำถาม หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิก สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Line@ ที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4.5 ลูกค้า 1 ท่านสามารถเปิดบัญชี (สมัครสมาชิก) กับเว็บไซต์เราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น หากมีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทางเว็บไซต์ตรวจสอบพบ จะถือว่า บัญชีนั้นเป็นโมฆะและทำการปิดบัญชีทันที

4.6 ในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยการเข้าสู่ระบบ (Login) สมาชิก ท่านจะต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยท่านจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ การเข้าใช้งาน และทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ Login ผ่านรหัสประจำตัว และรหัสผ่านของท่านภายในเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่า การกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ AMBBET.GAME รับผิดชอบ หรือชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านทุกกรณี

4.7 ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง โดยแจ้งมาทาง Line@ ของเรา ทั้งนี้ AMBBET.GAME จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

5. ข้อบังคับในด้านปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง

5.1 ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ท่านต้องยอมรับและยินยอมว่า ท่านต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งท่านได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ ท่านจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว หากแพ้/เสียเงิน/มีกำไรหรือติดลบ ท่านไม่สามารถเรียงร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น รวมถึงท่านได้ทราบถึงกติกา กฎเกณฑ์ และกระบวนการให้บริการของเว็บไซต์แล้ว ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเรา

5.2 การที่ท่านยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่า ท่านได้ให้สิทธิแก่เราในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เป็นระยะ ตามความเหมาะสม รวมทั้งการตรวจสอบของที่มาจากบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของตัวท่านเอง

6. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

6.1 การเดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ AMBBET.GAME จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขันและข้อตกลงนี้

6.2 การเดิมพันจะสามารถใช้ได้ หากทำการใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของท่าน

6.3 ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรม และธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดำเนินการในการทำ ภายใต้ชื่อ เลขที่บัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งสิ้น โดยไม่คำนึงว่า ธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยท่านเองหรือไม่

6.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่า รายละเอียดการเดิมพันของท่านถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพัน และการวางเดิมพันได้รับการยืนยันจากทางเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าว จะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่า เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของท่าน

6.5 การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ AMBBET.GAME และถือว่า เป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมด รวมทั้งเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรมการเงินของท่านด้วย

6.6 การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่า สมบูรณ์และยอมรับโดยท่าน จะถูกตัดสินตามดุลยพินิจ โดย AMBBET.GAME ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฏขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่าน

6.7 การวางเดิมพันใด ๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินตามดุลยพินิจของ AMBBET.GAME ถือว่า เป็นที่สิ้นสุด

6.8 ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับเราว่า ระบบเว็บ อาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ ทันที

7. ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

7.1 เงินที่ฝากในบัญชีของท่านไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

7.2 เราจะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา ท่านจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของท่านเองเท่านั้น หากเราได้ค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของเราว่า ข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ว เงินที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืน

7.3 ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อ ที่ยอดเงินในบัญชีของท่านมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่ทางเราได้กำหนดไว้

7.4 ท่านจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าไปในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้อง และตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกไว้ก่อนหน้ากับเรา

7.5 จำนวนการจ่ายของเกมอิเล็กทรอนิกส์ จะจ่ายสูงสุด 300,000 บาทต่อบิล

8. โปรโมชั่น และโบนัส

8.1 โปรโมชั่น โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษทั้งหมด จะถูกกำหนด โดยข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ และโปรโมชั่นใด ๆ ที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขเฉพาะที่ อาจเสนอต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งอาจเกิดการซ้อนกันได้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ถอดถอน หรือแก้ไขในแต่ละโบนัส หรือโปรโมชั่น และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงเฉพาะที่กำหนดขึ้นมาเหมือนกัน ณ เวลาใด ๆ

8.2 ในเหตุการณ์ที่เราเชื่อว่า ท่านจะดำเนินผิดทาง หรือพยายามจะทำผิดวิธี เพื่อให้ได้โบนัส หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ หรือกระทำการทำกำไรผ่านวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ทางเราอาจจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกัน/ปฏิเสธ/ระงับ/ยับยั้ง หรือถอดถอนท่านจากโบนัส และโปรโมชั่นใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งเราจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรม หากพบว่า มีการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดเงื่อนไข รวมถึงการจำกัดการขอรับโปรโมชั่น การดำเนินงานหรือการกระทำดังกล่าว ถือว่า เป็นการละเมิดกฎระเบียบ สำหรับการขอรับโปรโมชั่น

8.3 หากท่านทำการย้ายทุนยอดชนะ ทำให้ยอดเงินโบนัสจะหายไปจากบัญชีผู้เล่นของท่านด้วย

8.4 ทุก ๆ การวางเดิมพัน จะเป็นการสร้างเครดิตให้กับบัญชีผู้เล่นของท่าน ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ โดยจะมีการปรับยอดให้หลังจากที่มีการสะสมครบเงื่อนไข เช่น จะได้รับรางวัล ภายในหนึ่งวันทำการ หรือ ทุก ๆ วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ รายเดือน หรือหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันแรกของการทำงาน ในแต่ละเดือน หลังจากสิ้นสุดเวลาโปรโมชั่น

8.5 โปรโมชั่นต่าง ๆ สามารถกดขอรับได้เพียง 1 ครั้ง ต่อสมาชิก/ครัวเรือน/ครอบครัว/ที่อยู่เดียวกัน/อีเมล/หมายเลขบัตรเครดิต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการแชร์กันใช้ หากท่านใช้ข้อมูลเดียวกัน จะสามารถกดขอรับได้เพียงแค่บัญชีเดียวเท่านั้น

8.6 จะขอรับสองโปรโมชั่นไม่ได้ เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่สามารถใช้รวมกันได้ จะนำมาใช้กับยอดฝากและยอดเดิมพันบนซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

8.7 AMBBET.GAME มีสิทธิ์อย่างถูกต้องในการที่จะยกเลิกเดิมพันใด ๆ หรือเดิมพันทั้งหมดที่มีการทำขึ้นมาโดย บุคคล/กลุ่มของบุคคล ที่มีการกระทำในลักษณะการประสานงาน /สมรู้ร่วมคิด และพยายามที่จะฉ้อโกง ต่าง ๆ เหล่านี้ รวมไปถึงบุคคลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ผู้จัดสร้างราคา และลูกจ้างของพวกบริษัทเหล่านั้น เงินของบัญชีบุคคลเหล่านี้ จะถูกยึดในทันที

9. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ AMBBET.GAME ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึง หรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าว ไม่ถือว่า เป็นการตัดสิทธิ AMBBET.GAME ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง